អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 MB