អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​​ការទទួលស្គាល់បេក្ខជន​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ ​និង​មន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB