អត្ថបទសង្ខេប៖


​​​​​សេច​ក្ដីស​ម្រេច​ ស្ដី​ពី ការ​ទទួល​​ស្គាល់​​បេក្ខ​ជន​ជា​​មន្ត្រី​​ជាន់​ខ្ពស់​​ដែល​​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​​ប្រឡង​​ត្រួត​ពិនិត្យ​​សមត្ថភាព​​សម្រាប់​​​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​បន្ត​​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ​នៅ​​សា​លា​ភូ​មិន្ទ​រដ្ឋ​បាល​។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB