អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាមន្រ្តីមធ្យមមានសិទ្ធចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB