អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 262 KB