អត្ថបទសង្ខេប៖


សំណើរ​សុំរក្សាទុកបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតអនុលោមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន របស់មន្ត្រីរាជការដែលជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 138 KB