អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្ដីពីភាពជាដៃគូ ក្នុងការពង្រឹងសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ រវាង ក្រសួងកិច្ចការនារី និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

 285 Views |   ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៩