ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

Leading Change: Quick Overiew


 649 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Motivating Civil Servants for Reform and Performance


 559 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Making it to the BIG 4 A Journey of a Decade


 486 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Organization Development and Change


 719 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Standards of conduct for the international civil service


 588 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Politics and Administration Ministers and Civil Servants House of Commons


 494 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Local Public Services Performance and Unofficial Fees


 626 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦