ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

Joint Evaluation of Public Sector Governance Reform – Summary Report


 359 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Transforming The Public Sector In Indonesia


 327 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Royal Government of Cambodia


 1791 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Improving government performance in Indonesia


 311 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Corrupt Practices in Cambodia Households


 443 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

On Becoming A Leader


 731 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Executive book summaries on becoming a leader


 623 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Toffler.Alvin.The.Third.Wave


 459 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

The 8-Step Process For Leading Change


 739 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦