ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

Theory and Practice of Decentralization and Deconcentration


 928 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Preparing-a-Case-Study-A-Guide-for-Designing-and-Conducting-a-Case-Study-for-Evaluation-Input


 732 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

The Evolving Meaning of Social Accountability in Cambodia


 943 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Promoting Ethics in the Public Service


 866 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Policy on Human Resource in Public Administration


 416 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Royal Government of Cambodia Ministry of Public Works and Transport


 962 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

The roles, functions and structures of Public Service Commissions in developmental states


 333 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦