ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

E-government in Developing Country


 1120 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical-behaviour


 679 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical Leadership


 771 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Ethics Helsinki GOOD


 569 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Developing Commitment towards Change in Bureaucracies


 636 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Cultural Governance A Literature Review


 511 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Code_Hong Kong


 679 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Are civil servants different because they are civil servants


 593 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Democracy in Action Decentralisation in Post-conflict Cambodia


 617 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦